Αν δεν έχετε πρόσβαση στην Διαχείριση Εργασιών (δηλ. πατώντας Ctrl-Alt-Del εμφανίζει το button της Διαχείρισης Εργασιών γκρί - disabled) τότε πρέπει να μπείτε στο "Regedit" και να κάνετε τις παρακάτω αλλαγές.[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"DisableTaskMgr"=dword:00000000


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableTaskMgr"=dword:00000000
"**del.DisableTaskMgr"=" "


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system\]
"DisableTaskMgr"=dword:00000000


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"DisableCAD"=dword:00000000